องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป
 
       ที่ตั้ง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 บ้านแก่นท้าว ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสูงเนิน ระยะทางห่างจากอำเภอสูงเนินประมาณ  8 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ

อำเภอด่านขุนทด

  ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลสูงเนิน  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนค่า , ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสีคิ้ว
 
 
แผนผังที่ตั้งตำบลพอสังเขป
 
       เนื้อที่
                    องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 80.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   57,479  ไร่
 
 
 
       สภาพภูมิประเทศ   
                    พื้นที่ตำบลเสมา ตั้งอยู่ในทำเลที่สูงกว่า 200 – 300 เมตร มีลักษณะพื้นที่ราบและพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ตอนบนสูงกว่าตอนล่าง พื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผล พืชไร่ และมีพื้นที่ลุ่มเหมาะสมในการทำนา 
 
 
       จำนวนหมู่บ้าน 
                    ตำบลเสมา  แบ่งการปกครองออกเป็น   16  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
 
 
       ประชากร

                    จำนวนประชากร จากข้อมูล จปฐ. ปี 2552   รวมทั้งสิ้น  6,351 คน แยกเป็นชาย 3,067 คน หญิง 3,284 คน มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  1,569  ครัวเรือนโดยแยกรายละเอียดตามหมู่บ้านได้ดังนี้

 
 
***หมายเหตุ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจาการสำรวจ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน