องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
       อาชีพ
                    ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ นอกนั้นประกอบอาชีพด้านอื่น  เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป และขายแรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  การพาณิชย์  การบริการ
 
       หน่วยธุรกิจ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก่
  • ปั๊มน้ำมัน / ก๊าซ(ขนาดเล็ก)      จำนวน              1         แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม                จำนวน              -          แห่ง
  • โรงสีข้าว(ขนาดเล็ก)                จำนวน              11        แห่ง
  • ร้านอาหารขนาดใหญ่              จำนวน              -          ร้าน
 
       หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน  ตำบลเสมา  ที่ขึ้นชื่อและสามารถส่งออกจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป
  • กลุ่มผลิตผ้าเช็ดเท้า  บ้านโป่ง   หมู่ที่  6