องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

สภาพทางสังคม
 
  สภาพทางสังคม
 
       การศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา              จำนวน              7          แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                จำนวน              -           แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา                 จำนวน              -           แห่ง
 • โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง          จำนวน              -            แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  7        แห่ง
 
       สถาบันและองค์กรศาสนา 
 • วัด                                        จำนวน             10         แห่ง
 • มัสยิด                                   จำนวน              -           แห่ง
 • ศาลเจ้า                                 จำนวน              -            แห่ง
 • โบสถ์                                   จำนวน               -           แห่ง
 
       การสาธารณสุข 
 • โรงพยาบาลของรัฐ                  จำนวน              -            แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน  จำนวน       2          แห่ง
  - สถานีอนามัยหินตั้ง และสถานีอนามัยเหมือดแอ่
  - หัวหน้าสถานีอนามัย         จำนวน              2          คน
  - พยาบาล             จำนวน              2          คน
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข        จำนวน              4          คน
  - ลูกจ้าง                            จำนวน              2          คน
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   100
 • ศูนย์สาธารณสุขมูฐานชุมชน(ศสมช.)  จำนวน     7         แห่
 
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 •  มีป้อมยามตำรวจประจำหมู่บ้าน           จำนวน              1         แห่ง