องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การบริการพื้นฐาน
 
       การคมนาคม
 • มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางจากอำเภอสูงเนิน- ตำบลเสมา  
 • มีถนนคอนกรีต ภายในตำบลทั้งหมดจำนวน 8  สาย
 • มีถนนลูกรัง ภายในตำบลเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้าน จำนวน 3 กม.
 • มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
       การโทรคมนาคม
                    โทรศัพท์สาธารณะ         
 
       การไฟฟ้า
                    ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  
 
       แหล่งน้ำธรรมชาติ     ได้แก่
 • ลำห้วยไผ่                  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2,3, และ 5
 • ลำห้วยโสกแจ้ง          ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 และ 10
 • ห้วยด่าน                    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 และ 11
 • ห้วยดำดิน                 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 และ 7
 
       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    ได้แก่
 • อ่างเก็บน้ำ                             จำนวน                1        แห่ง
 • ฝาย                                      จำนวน                5        แห่ง
 • สระน้ำ                                  จำนวน              11        แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                               จำนวน                5        แห่ง
 • บ่อโยก                                  จำนวน                4        แห่ง
 • ระบบประปาหมู่บ้าน              จำนวน              10        แห่ง
 
 
ข้อมูลอื่น ๆ
 
       มวลชนจัดตั้ง     ได้แก่
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน 182  คน
 • กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                             จำนวน  21   คน
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน              จำนวน  49   คน
 • กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสหกรณ์ จำนวน  23   กลุ่ม
 • ชมรม อส.ตร.                                                 จำนวน     1   กลุ่ม
 • อปพร.                                                           จำนวน     1   กลุ่ม
 • อื่น ๆ ปปส.    หมู่บ้านละ 25 คน                  รวมจำนวน  350  คน