วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน 70 ชุดๆ ละ 25 จำนวน 2 มื้อ และ อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆละ 75 บาท เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดธรรมจักรเสมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองยืมชลประทาน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3
20  ส.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกเมยบริเวณไร่นางพรทิพย์ เหลือสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4
20  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ป้าย ๆละ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11
9  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก