วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสุวรรณ ผองสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสงบ คอยสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมเอกสารในการอบรม(ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
วัสดุสื่อการเรียนการสอน/เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหากระเป๋าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแก่ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เสียชำระภาษีแก่ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพนารัตน์-นางภัสรา บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพนารัตน์-นางภัสรา บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16