วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองชลประทาน ข้างบ้านนายติ๋ม) บ้านทะเลใน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นนครไปดอนมะนาว บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองชลประทาน ข้างบ้านนายติ๋ม) บ้านทะเลใน หมู่ที่ 12
10  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก ไปสี่แยก (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562
5  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก ไปสี่แยก (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
5  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นนครไปดอนมะนาว บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14
5  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง