วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลอง ต่อจากของเดิม) บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อแบบหล่อคอนกรีตและเหล็กกระทุ้ง,เหล็กกระทุ้ง,ชุดทดสอบคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-4067 นครราชสีมา จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองสาธารณะด้านทิศเหนือ บ้านหลุมปูน
21  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเดิ่นโป่ง-บ้านหัน บ้านเหมือดแอ่
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลอง ต่อจากของเดิม) บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7
13  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11