วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญลือ ดาสูงเนิน บ้านหินตั้ง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 เชื่อม บ้านทะเล หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 เชื่อม บ้านทะเล หมู่ที่4
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญลือ ดาสูงเนิน บ้านหินตั้ง ม.5
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง(ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน ม.12
5  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง(ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7
25  ก.ย. 2561
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 จำนวน 15 วัน
25  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -8 ตุลาคม 2561 จำนวน 89 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง