วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบึงเหมือดแอ่ (แยกโนนอินอ-วัดบ้านแก่นท้าว) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบึงเหมือดแอ่ (แยกโนนอินอ-วัดบ้านแก่นท้าว) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เลียบคลองปู่ตา ทิศตะวันออก บ้านส้มกบงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เลียบคลองปู่ตา ทิศตะวันออก บ้านส้มกบงาม หมู่ 9
23  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบึงเหมือดแอ่ บ้านเสมา หมู่ที่ 13
23  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบึงเหมือดแอ่ บ้านเสมา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ คือ1.หมึกปริ้นเตอร์ Canon 325 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง