วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายท่าชิงไฟ บ้านแก่นท้าว ม.2
7  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสภาประชาชน 4 ภาค
5  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายท่าชิงไฟ บ้านแก่นท้าว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสภาประชาชน 4 ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1
6  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายบ้านหลุมปูน-บ้านหัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายฮองไฮ บ้านเสมา หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเลียบคลองสาธารณะทิศเหนือ บ้านหลุมปูน หมู่ที่10 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง