วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสุวรรณ ผองสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
4  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสงบ คอยสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังรายการต่อไปนี้1.ยางนอก ขนาดยาง 750-16 จำนวน 1 เส้น2.ยางใน ขนาดยาง 750-16 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2561 จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเวทีสำหรับอัญเชิญกระทงพระประทีป บริเวณแพท่าน้ำและบริเวณปราสาทด้านใน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำฐานลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องปั่นไฟ 2 วัน จำนวน 3 เครื่อง, ไฟหลักสี ระยะทาง 2 กิโลเมตร ,ไฟประดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดนตรี ปี่ กลองและเครื่องขยายเสียง สำหรับเวทีการแข่งขันศิลปะมวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง