วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อ-พร้อมติดตั้งซับเมอร์สซิเบิ้นพร้อมอุปกรณ์ควบคุม บ้านโสกแจ้ง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านส้มกบงาม ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อระบบกรองน้ำประปา บ้านหลุมปูน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มมาบตูมหวาน-บ้านโสกแจ้ง) บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อ-พร้อมติดตั้งซับเมอร์สซิเบิ้นพร้อมอุปกรณ์ควบคุม บ้านโสกแจ้ง ม.8
11  ก.พ. 2562
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านส้มกบงาม ม.9
11  ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อระบบกรองน้ำประปา บ้านหลุมปูน ม.10
11  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มมาบตูมหวาน-บ้านโสกแจ้ง) บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง