วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เลียบคลองปู่ตา ทิศตะวันออก บ้านส้มกบงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เลียบคลองปู่ตา ทิศตะวันออก บ้านส้มกบงาม หมู่ 9
23  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบึงเหมือดแอ่ บ้านเสมา หมู่ที่ 13
23  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบึงเหมือดแอ่ บ้านเสมา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ คือ1.หมึกปริ้นเตอร์ Canon 325 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน 70 ชุดๆ ละ 25 จำนวน 2 มื้อ และ อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆละ 75 บาท เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดธรรมจักรเสมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง