วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายบ้านหลุมปูน-บ้านหัน) บ้านหลุมปูน หมู่ที่10 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายฮองไฮ บ้านเสมา หมู่ที่13
1  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงถนนดินเลียบคลองสาธารณะทิศเหนือ บ้านหลุมปูน หมู่ที่10 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายบ้านหลุมปูน-บ้านหัน)
29  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3