วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้องพลอยโต๊ะจีน บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้องพลอยโต๊ะจีน บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 8
28  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8
11  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง VIP จำนวน 1 คัน/ จำนวน 3 วันๆ ละ 23,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อชุดของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังและอุปกรณ์อื่นๆ ( จำนวน 8 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง