วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองยืมชลประทาน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3
20  ส.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกเมยบริเวณไร่นางพรทิพย์ เหลือสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4
20  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ป้าย ๆละ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11
9  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด สายบ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง