วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 25 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด สายบ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10
25  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3
19  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 6,512 ถุง (จำนวน 11 วัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เสมา 5 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.เสมา 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลเสมา ประจำปี2561 จำนวน 38รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 26 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง