วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนดิน (ปรับเกรดถนนดิน) บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ถึงบ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9
18  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างฝายหนูป้อม บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญลือ ดาสูงเนิน บ้านหินตั้ง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 เชื่อม บ้านทะเล หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 เชื่อม บ้านทะเล หมู่ที่4
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญลือ ดาสูงเนิน บ้านหินตั้ง ม.5
5  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง(ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน ม.12
5  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง(ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7