วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพนารัตน์-นางภัสรา บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง อุ่นจันทึก บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพนารัตน์-นางภัสรา บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
4  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสุวรรณ ผองสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
4  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสงบ คอยสูงเนิน บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังรายการต่อไปนี้1.ยางนอก ขนาดยาง 750-16 จำนวน 1 เส้น2.ยางใน ขนาดยาง 750-16 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2561 จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำเวทีสำหรับอัญเชิญกระทงพระประทีป บริเวณแพท่าน้ำและบริเวณปราสาทด้านใน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง