วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 จำนวน 15 วัน
25  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -8 ตุลาคม 2561 จำนวน 89 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 85-5655 นม. เลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อชุด อปพร. เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -8 ตุลาคม 2561 จำนวน 89 วัน
24  ก.ย. 2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง