วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 14 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 36 ลิตร เพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้า เมทริน 1% จำนวน 36 ลิตร ๆ ละ 1,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อหมึก Canon LBP 6030 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง