วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโป่ง หมู่ที่ 6
1  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเปิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างล้างระบบท่อแมคและเติมน้ำยาแอร์ พร้อมเปลี่ยนท่อนำ้าแอร์และเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์,เปลี่ยนสายไฟตัวเข้าคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากเกิดการชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกระบอกกั๊ก บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลใน หมู่ที่ 12
17  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกระบอกกั๊ก บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง