วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1
19  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ต่อจากของเดิม) บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกเมยบริเวณไร่นางพรทิพย์ เหลือสูงเนิน บ้านทะเล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6,8 และ 11 (พร้อมค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองยืมชลประทาน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ต่อจากของเดิม) บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน (ต่อจากของเดิม) บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน (ต่อจากของเดิม) บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15