องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเนตร  ตุ้มมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัชวาลย์  เรืองสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางสาวนรีกานต์  ดีขุนทด นายวิฑูรย์  ฉัตรชูเกียรติกุล
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวนิภาวรรณ  บุญธรรมเจริญ
นางสาวนิภาวรรณ บุญธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม