องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวนรีกานต์  ดีขุนทด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเกียรติพงษ
 
นางสาวสุพิชชา  บูรณางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคพล ทิมอุดม
นางนุศรา     ทองหวั่น
นายอาทิตย์ ถีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกพงศธร    เชาว์วัลลิ์
นางวรรณชนก  คือสูงเนิน
นางสาวภัทรพร ศิริพัฒน์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
นายสมหวัง แยบสูงเนิน
นายมานพ  กลมหัวไผ่
นายประชิน  สมพงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายอำนาจ  ดอกสันเทียะ
นายไกรสร พัดจันทึก
 
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ