องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวนรีกานต์  ดีขุนทด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วเกียรติพงษ
 
นางสาวสุพิชชา  บูรณางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคพล ทิมอุดม
นางนุศรา     ทองหวั่น
นายอาทิตย์ ถีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกพงศธร    เชาว์วัลลิ์
นางวรรณชนก  คือสูงเนิน
นางสาวภัทรพร ศิริพัฒน์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
นายสมหวัง แยบสูงเนิน
นายมานพ  กลมหัวไผ่
นายประชิน  สมพงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายอำนาจ  ดอกสันเทียะ
นายไกรสร พัดจันทึก
 
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ