องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
 
นางสาวนิภาวรรณ  บุญธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางณิชรดานันท์  คำผา
 นางรชฏวรรณ  รุจีอังคีรส
นางรัชนีวรรณ  พวงบุรี
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
จพง.พัสดุปฏิบัติงาน

นางอมรรัตน์  จันทะโยธา
นางภัทราพร  ชมมาลัย นางสาวปุณชรัศมิ์ อุดมพาณิชย์ถาวร
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
   
  นางศรีนวน  สุดจันทึก
 
  คนงานทั่วไป