องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวนิภาวรรณ  บุญธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวไกรรัตน์  ดินจันทึก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางส้มเกลี้ยง  สมพงษ์
นางลำเพียง  แสวงนิล นางสาวอมรรัตน์  พันธุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุมลทิพย์  ผินสูงเนิน
นางไกรรัช  ผัวะสูงเนิน
นางสายใจ  ภาวจันทึก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
นางรุ่งนภา  เชาววัลล์
ผู้ดูแลเด็ก