องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายการบริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ITA
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

“เศรษฐกิจการอาชีพชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งโบราณสถาน
ประชาชนมีการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า บริการสาธารณเพียบพร้อม
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ”

 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 
 

1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2.  ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรม
3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
4.  พัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชกรรม
5.  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐาน
6.  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐาน
7.  พัฒนาสังคมสู่ระบบสังคมเข้มแข็ง
8. ส่งเสริมการกีฬา
9.  อนุรักษ์โบราณสถาน  แหล่งท่องเที่ยว  และบำรุงรักษาศิลป  วัฒนธรรม  ประเพณี
10. สร้างสังคมที่มีสงบและปลอดภัย
11. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
12. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 
 

1.  โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีการทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ
3. มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
5. ส่งเสิรมสนับสนุนด้านการศึกษา
6. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชุมชนปราศจากโรคติดต่อและสารเสพติด
7. มีสวัสดิการในสังคมอย่างเพียงพอและทั่วถึง
8. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และโบราณสถาน
10. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลิ้ม
12. มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด